Langáčske skaly (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri Dubnice nad Váhom.

Rozloha: 50.212m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2021.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu Lipovo-javorový sutinový les, Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou a Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte.