Kyjovský prales (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa vo Vojenskom obvode Valaškovce, v lokalite Valaškovce-Sever.

Rozloha: 3.974.197m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Vihorlatský prales. Novelizovaná bola v roku 2007.

Opis: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, prioritných biotopov európskeho významu lipovo-javorové sutinové lesy, biotopov európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a biotopov európskeho významu silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, nachádzajúcich sa v západnej časti Vihorlatských vrchov. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kyjovský prales, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.