Kút (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obcí Huncovce a Malý Slavkov.

Rozloha: 112.200m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 11,22ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Nachádza sa v Popradskej kotline v kotlinovej pahorkatine na glacifluviálnych nánosoch. Fytocenologicky patrí k prechodným typom medzi rašelinnými lúkami a vrchoviskami. Rastú tu chránené druhy rastlín, viaceré sú kriticky ohrozené. Nenarušené zoocenózy montánneho stupňa.