Krivoklátske lúky (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Krivoklát, severozápadne od nej v závere Krivoklátskej doliny. Leží v nadmorskej výške 420-490m.

Rozloha: 43.297m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana lokality pestrých bylinných trávnatých spoločenstiev s výskytom ohrozených, chránených a vzácnych druhov flóry a fauny. Lokalita predstavuje ukážku bielokarpatských orchideových lúk s drobnými prameniskovými mokraďami. Vyskytujú sa tu veľké množstvá suchomilných a močiarnych druhov rastlín. Bolo tu zaznamenaných 22 druhov lišajníkov, 389 taxónov vyšších cievnatých rastlín a 22 druhov machorastov. Z lišajníkov tu rastú diskovka kučeravá a pertusária belavá, z vyšších cievnatých rastlín napríklad orlíček obyčajný, ostrica vzdialená, ostrica žltá, ostrica metlinatá, zemežlč spanilá, prilbovka biela, plamienok priamy, konvalinka voňavá, škarda odhryznutá, vstavačovec Fuchsov Soóov, vstavačovec májový, vstavačovec bazový, kruštík močiarny, horec krížatý, mečík škridlicovitý, päťprstnica obyčajná, päťprstnica hustokvetá, kosatec trávolistý, ľalia zlatohlavá, bradáčik vajcovitolistý, čermeľ hrebenitý, bezkolenec belasý, hadivka obyčajná, hmyzovník Holubyho, vstavač vojenský, vstavač počerný, bielokvet močiarny, vemenník dvojlistý, vemenník zelenkastý, jarabina mukyňova, žltuška žltá, pavstavač hlavatý, barička močiarna a fialka skalná. Z machorastov tu rastie napríklad barinka hrotitá, zlatolist hviezdicovitý, kosierik papraďovitý, prútnik hviezdovitý a rebríčkovec stromkovitý. Z fauny tu žije 125 druhov mäkkýšov, 163 druhov pavúkov a viaceré druhy dážďoviek, chrobákov a blanokrídlovcov. Na vlhkých častiach žije pri koreňoch páperníkov iba niekoľko milimetrov veľký slimák pimprlík bruškatý, z penovca si tu buduje hniezda vzácny mravec Coptoformica execta. Z vzácnych a chránených motýľov sa tu vyskytuje perlovec černicový, perlovec krvavcový, modráčik hnedoškvrnný, modráčik kozincový, priadkovec trnkový, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, z obojživelníkov ropucha bradavičnatá, kunka žltobruchá, salamandra škvrnitá, mlok horský a skokan hnedý, z plazov jašterica krátkohlavá, slepúch lámavý, užovka obojková, užovka stromová a z vtákov jastrab veľký, jastrab krahulec, myšiak lesný, sokol myšiar, včelár lesný a sluka hôrna. Prírodná pamiatka sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Krivoklátske lúky, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Cestou z Krivoklátskej tiesňavy na lúky je možné vidieť na svahoch pri lese penovcové kaskády so stekajúcou vodou, ktoré vznikajú zrážaním uhličitanu vápenatého. Niektoré časti lúky sú aj tak extrémne suché, takže na jednej lokalite sa v týchto miestach vyskytujú veľké množstvá suchomilných a močiarnych druhov rastlín.