Krivín (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy v katastri obce Rybník.

Rozloha: 541.500m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 54,15ha (z toho bolo 53,05ha ochranných lesov a 1,10ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie má veľký význam z hľadiska výskytu veľkého počtu chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Sú tu lokality panónskej flóry a fauny s malým počtom horských a karpatských druhov. Má aj archeologické hodnoty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Hodrušská hornatina, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.