Krivé (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Nezbudská Lúčka.

Rozloha: 2.037.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana súboru spoločenstiev skalných sutín a rôznorodých lesných porastov s prirodzeným drevinovým zložením na kryštaliniku Malej Fatry pre vedecko-výskumné a študijné ciele. Ide o vzácne dubové spoločenstvá, v ktorých sú primiešané dreviny borovica, lipa, hrab, jaseň, ojedinele jedľa a javor. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.