Krasniansky luh (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Krasňany.

Rozloha: 152.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Krasňanský luh.

Opis: Ochrana zachovalých brehových porastov toku Varínky v ochrannom pásme NP Malá Fatra, ktoré sú dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, krajinotvorného, vodoochranárskeho, brehoochranárskeho, ekologického a náučného. Sú to posledné zvyšky brehových porastov Varínky so zachovaným pôvodným charakterom a zložením. Ochrana s dôrazom na ochranu typických vtáčích spoločenstiev brehových porastov a kriticky ohrozených živočíšnych druhov. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Varínka, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.