Kraľoviansky meander (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Kraľovany.

Rozloha: 182.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana veľmi vzácnej formy riečneho profilu – antecedentného prielomu Váhu cez výbežok Veľkej Fatry. Patrí medzi ojedinelé a typicky vhĺbené dolinové meandre a je dokladom tektonického a geomorfologického vývoja oblasti poskytujúcim poskytujúcim možnosť rekonštrukcie paleografických pomerov územia. Na hrebeňoch priesmyku valové opevnenia z doby železnej. Územie má okrem vedeckého aj veľký populárno-náučný význam. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.