Kozol (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Turie.

Rozloha: 915.800m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 91,58ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovalého územia s významnými prírodnými hodnotami, výraznými bralnatými zoskupeniami, prírodnými lesnými fytocenózami na dvoch úplne odlišných typoch podložia, výskytom viacerých chránených, ohrozených a vzácnych druhov flóry, mäkkýšov a entomofauny. Faunu reprezentujú horské spoločenstvá s ojedinelým výskytom teplomilných prvkov. Ochrana vápencových komplexov vrchu Kozol /1.119,4m/ vytvárajúcich bralnaté zoskupenie na hrebeni a charakteristické skalné stupne na južnom a juhovýchodnom svahu. Najcennejšou časťou územia sú vápencové bučiny vo vyšších polohách a vegetácia skál a skalnatých sutín. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kozol, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.