Korbeľka (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Veľká Fatra a jeho ochrannom pásme v katastri obce Ľubochňa.

Rozloha: 861.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovaných prirodzených lesných porastov pohoria Veľkej Fatry s ukážkami striedania lesných spoločenstiev podmienených rozdielnosťou reliéfu. Prirodzene zmiešané dreviny (smrek, jedľa, buk s prímesou tisu) na substráte vápencov a dolomitov. Ukážka pestrosti lesných fytocenóz predhoria Veľkej Fatry. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.