Kopa (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri Detvy.

Rozloha: 56.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Zabezpečenie ochrany skalnej steny so zvetrávajúcimi blokmi, ktorá predstavuje dominantu podhorskej krajiny na južných svahoch Poľany s výskytom xerotermnej flóry a fauny. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kopa, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.