Komárnická jedlina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Východné Karpaty v katastri obcí Nižný Komárnik a Príkra.

Rozloha: 747.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vzácny zachovalý relikt prirodzených pralesových jedľo-bučín Východných Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vekovou diferenciáciou. Uznané výberové stromy a porasty na zber semien, najstaršie stromy majú viac ako 300 rokov Trvalé lesnícke výskumné a edukačné plochy. Európska zvláštnosť. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Dukla, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.