Klenovské Blatá (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Čierny Balog a v okrese Rimavská Sobota v katastri obce Klenovec.

Rozloha: 43.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zriedkavého komplexu biotopov mokradnej flóry a fauny montánneho pásma Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Klenovské Blatá, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.