Klátovské rameno (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Dunajský Klátov, Orechová Potôň (časť Dolná Potôň), Topoľníky (časť Dolné Topoľníky), Veľké Blahovo a Vydrany.

Rozloha: 3.064.400m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 306,44ha (z toho bolo 179,17ha lesov, 123,81ha vodných plôch a 3,46ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Celková dĺžka ramena je 25km. Ochrana geomorfologicky, biologicky a krajinársky mimoriadne cenného priestoru so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexmi typických lužných lesov s výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Predstavuje zónu ticha uprostred poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny Podunajskej nížiny s vynikajúcimi podmienkami pre regeneráciu živočíšnych a rastlinných spoločenstiev. V obci Trhová Hradská je umiestnený infopanel o NPR Klátovské rameno v dvoch jazykoch (slovenský, maďarský). Národná prírodná rezervácia je s rozlohou 70% súčasťou územia európskeho významu Klátovské rameno, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.