Kľak (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri obce Vrícko a v okrese Žilina, v katastri obce Fačkov.

Rozloha: 857.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana vrcholovej vápencovo-dolomitovej trosky chočského príkrovu a časti najjužnejšieho výbežku Malej Fatry s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami. Tvorí bralnatú čiapku so zachovalou vápnomilnou vegetáciou na vrchole a so zachovalými lesnými spoločenstvami okolo vrcholu. Výskyt subalpínskych elementov na jednej z okrajových lokalít západnej časti Karpát umožňuje vedecké, náučné a kultúrno-osvetové využitie. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kľak, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.