Kľačianska Magura (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Lipovec, Sučany a Turčianske Kľačany.

Rozloha: 2.044.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana komplexu prírodných lesov hrebeňových polôh Krivánskej Malej Fatry s porastmi smrečín pralesovitého charakteru. Ochrana pôvodných smrekových lesov zo smrekového vegetačného stupňa okolo vrcholu Kľačianskej Magury, ktoré smerom do Sučianskej doliny postupne prechádzajú do bučín zo smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. Geologické podložie tvorí žula. Biotop zriedkavých živočíchov, vrátane dravcov a šeliem. Vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.