Katarína (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Dechtice.

Rozloha: 180.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu genofondu chráneného živočíšneho druhu – jašterice zelenej (Lacerta viridis), ako aj typických suchomilných lesných spoločenstiev na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.