Kamenný jarok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy v okrese Banská Štiavnica, v Banskej Štiavnici v katastri časti Banky a v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obce Repište.

Rozloha: 651.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 65,10ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Významný geologicko-geomorfologický fenomén sopečných pohorí s výskytom hornín takmer všetkých geologických období na malom území. Dokumentácia geologickej stavby neovulkanitov stredného Slovenska. Pestrosť foriem reliéfu a vegetácie. Jediný výskyt tisu v Štiavnických vrchoch a množstva orchideí. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Suť, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.