Jovsianska hrabina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Jovsa.

Rozloha: 2.575.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s výskytom chránených druhov rastlín, najmä bledule jarnej (Leucojum vernum L). Je to dubovo-hrabový les na južných svahoch Vihorlatu. NPR je zriadená na vedecké a osvetovo-výchovné účely.