Jazero (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme PIENAP-u v katastri obce Osturňa.

Rozloha: 143.578m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Ozero.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu významného geomorfologického útvaru, ako aj typických lesných fytocenóz s celým radom vzácnych rastlinných druhov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Je to zosuvmi zahradené bočné údolie s jazerom. Výskyt plavuníka splošteného.