Jarabá skala (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obcí Runina, Zboj a Stakčín, v časti Ruské.

Rozloha: 3.599.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 359,94ha (z toho bolo 32,67ha hospodárskych lesov, 320,49ha ochranných lesov a 6,78ha lúk). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Prirodzený skalný odkryv, ktorý je izolovanou lokalitou nelesnej vegetácie, ojedinelou v les.komplexoch Bukovských vrchov. Značná pestrosť biocenóz i druhov flóry a fauny prevážne dáckeho elementu. Sústredený výskyt flyšových skalných útvarov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bukovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.