Jánošíkova kolkáreň (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Veľká Fatra v katastri Ružomberka a obce Ľubochňa.

Rozloha: 2.433.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 243,37ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Komplex zachovalých pôvodných fytocenóz najvyšších polôh Veľkej Fatry. Javorové a jarabinové smrečiny pralesovitého charakteru s Picea excelsa, v najvyšších polohách prirodzené riedke porasty s nízko zavetvenými kmeňmi. Ochrana zachovalých fytocenóz pralesovitých, asi 200 ročných, porastov hornej hranice lesa na kryštaliniku, reprezentovaných javorovou a jarabinovou smrečinou. Výskyt chránených živočíchov. Výskumný objekt pre lesné hospodárstvo. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.