Iľovnica (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Adidovce a v okrese Snina, v katastri Sniny.

Rozloha: 84.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany reliktného rastlinného druhu valdštejnky kuklíkovitej (Waldsteinia geoides), patriaceho medzi najvzácnejšie rastlinné druhy východného Slovenska na flyšovom podloží. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Makovica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.