Hrušovská jaskyňa (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Hrušov.

Rozloha:

Ochrana: Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Cenný krasový jav, typický príklad výverovej jaskyne. Nenarušené cenné sintrové útvary, unikátne monokryštály kalcitu, vynikajú heliktity a výrastlice sintrových kryštálov. Súčasť lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.