Hradová (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v katastri Tisovca.

Rozloha: 1.274.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana pestrých biocenóz s viacerými zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov s ekologickými predpokladmi na ich zachovanie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tisovský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.