Hradisko (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Prievidza, v katastri Prievidze, v mestskej časti Hradec.

Rozloha: 17.103m2, ochranné pásmo 112.420m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana andezitového skalného brala pohoria Vtáčnik s jedným z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Hornej Nitre. Našli sa tu výrobky, zbrane a šperky z mladšej doby kamennej, lužickej kultúry, mladšej doby železnej a doby rímskej. Predmetom ochrany je multikultúrna archeologická lokalita, osídlená nepretržite od prelomu doby bronzovej a železnej až do stredoveku. Ochrana sa vzťahuje aj na dominantný krajinotvorný prvok, divoko rastúca orchidea – kruštík močiarny, ľalia zlatohlavá a sopečný vrch Hradec. Toto andezitové bralo vymodelovali viaceré geologické činitele do bizarného tvaru kamenného stola. Svahy kopca sú porastené hrabmi s primiešanými bukmi, dubmi a krovinami. Na skalách sa uchytili slezinník červený a sladič obyčajný, na lúkach je hojný smlz kroviskový. V oblasti bol zaznamenaný výskyt chránenej kveteny – ľalie zlatohlavej a vemenníka dvojlistého. Zvlášť významná je blízka mokraďová lúčka s kriticky ohrozenými druhmi – mečíkom škridlicovým a kruštíkom močiarnym. Sopečný Hradec /514,0m/ predstavuje v pomerne monotónnom prostredí morfologicky nápadný a ojedinelý prírodný útvar. Geologicky je tvorený pyroxenickými andezitmi, ktoré obklopovali pyroklastiká. Tie s ohľadom na menšiu odolnosť boli oddenudované a selektívne tak zvýraznili pevnejšie andezitové časti.