Hrabinka (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri Turian.

Rozloha: 4.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Typické slatinné rašelinisko, kde sa na pomerne malej ploche vyskytuje niekoľko spoločenstiev, ktoré vytvárajú pestrú mozaiku prechodných fytocenóz. Vyskytujú sa tu dva kriticky ohrozené druhy, rosička anglická a páperec nízky i ojedinelá ostrica oblastná.