Horné lazy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri Brezna a obce Valaská.

Rozloha: 342.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie predstavuje južné exponované, strmé skalné stráne charakteru krovinatej lesostepi s výskytom viacerých teplomilných rastlinných a živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sú pri okraji svojho rozšírenia. Dôkaz šírenia sa xerotermných prvkov vysoko na Pohronie. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horné lazy, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.