Horná Chrapková (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri Detvy.

Rozloha: 10.585m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1998.

Opis: Územie predstavuje podmáčané až mokradné lúky s bohatým floristickým zložením, napríklad ohrozený Trollius europaeus a mnohé z čeľade Orchidaceae (orchideovitých). Reprodukčná lokalita ohrozených druhov obojživelníkov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Detviansky potok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.