Holé brehy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Podhradie.

Rozloha: 54.400m2, ochranné pásmo 241.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana floristicky pestrých a bohatých zvyškov xerotermných spoločenstiev s mimoriadne hojným výskytom ponikleca obyčajného veľkého (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis) vo východnej časti Považského Inovca. Využíva sa na vedecko-výskumné ciele.