Hodošov les (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Revúcej.

Rozloha: 219.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Územie predstavuje posledný zachovalý fragment starého bukového lesa v širšom okolí. Lesné porasty tvoria enklávu vyznačujúcu sa vysokým stupňom zachovania, pôvodnosťou, ako aj pestrým drevinovým zložením v okolí intenzívne obhospodarovaných lesov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Hodošov les, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.