Hate (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v okrese 6Ilina, v katastri obce Terchová.

Rozloha: 5.793m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000, novelizovaný v roku 2001.

Opis: Ochrana najzachovanejších prirodzených močiarnych spoločenstiev na severnom úpätí Malej Fatry, východne od obce Terchová. Podobné mokrade v celej oblasti Varínskeho podolia podľahli rekultiváciám, sukcesii po ukončení obhospodarovania, alebo boli zničené stádami dobytka. Na lokalite bolo zistených 92 rastlinných druhov, z nich viaceré chránené a ohrozené druhy.