Harmanecký Hlboký jarok (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra v katastri obce Harmanec.

Rozloha: 503.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Územie predstavuje jeden z najväčších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca. Príklad v minulosti rozsiahlejšieho zastúpenia tisu v harmaneckých lesoch. Prírodná rezervácia je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Harmanecký Hlboký jarok, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.