Hajasová (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Lipovec.

Rozloha: 71.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovaných lesných spoločenstiev bučín as jedľou a cennými listnáčmi nižších polôh povodia Hoskory ako zachovalej ukážky reprezentujúcej veľkú rozlohu lesov ležiacich na kryštaliniku v západnej časti pohoria Malá Fatra na vedecko-výskumné účely. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.