Goľove mláky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri Turian.

Rozloha: 68.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Gólové mláky. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie je zriadené na ochranu vzácneho slatinno-rašelinového spoločenstva na žulovom alúviu potoka Studenec prechodného typu, s výskytom viacerých chránených, ojedinelých a ohrozených druhov rastlín v Malej Fatre.