Goliašová (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v TANAP-e v katastri obcí Tatranská Javorina a Ždiar.

Rozloha: 272.900m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu Goliasová. V čase vyhlásenia mala výmeru 27,29ha (z toho bolo 26,93ha lesov osobitného určenia a 0,36ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Goliasová. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Predstavuje v súčasnosti mladý (40-80 ročný) lesný porast významný z hľadiska fytocenologického a florogenetického. Mozaika najrozmanitejších lesných spoločenstiev, najcennejšia je jedľová bučina zo severovýchodných Beskýd. Charakteristické zoocenózy dolnej časti montánneho vegetačného stupňa. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.