Gazdoráň (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obce Stakčín, v časti Starina nad Cirochou.

Rozloha: 173.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako nelesná plocha výmeru 17,30ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana xerotermných lúčnych spoločenstiev na flyšových cergowských vrstvách Bukovských vrchov. Ide o fytocenózy zriedkavé. Výskyt kriticky ohrozeného druhu – čemerice purpurovej a veľmi ohrozeného vstavača počerného. Krajinná dominanta Vodárenskej nádrže Starina. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bukovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.