Gavurky (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Dobrá Niva a Sása.

Rozloha: 684.214m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999, novelizovaný v roku 2012.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), druhov európskeho významu a druhov národného významu. Chránený areál je územím európskeho významu Gavurky, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.