Fabova hoľa (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v Národnom parku Muránska planina v okrese Brezno v katastri obcí Pohronská Polhora a Polomka a v okrese Revúca, v katastri obce Muráň.

Rozloha: 2.617.513m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola zmenená na prírodnú rezerváciu.

Opis: Územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s výskytom vzácnych lesných spoločenstiev chránených druhov fauny a zároveň predstavuje jednu z krajinných dominánt Slovenského rudohoria, s charakteristickým podhôľnym až vysočinovým reliéfom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.