Dunajské trstiny (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Klížska Nemá a Veľké Kosihy.

Rozloha: 1.041.016m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana dnes už pomerne vzácnych súvislých porastov trstinových spoločenstiev. Možnosť sledovania zazemňovacieho procesu v jeho posledných fázach. Výskyt močiarnych a vlhkomilných druhov rastlín, hniezdisko močiarneho a trstinového vtáctva. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Dunajské trstiny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.