Drieňová (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Významný krajinotvorný prvok sa nachádza v sérii Vršatských bradiel v katastri obce Krivoklát.

Rozloha: 251.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Krajinná dominanta nad obcou Krivoklát, výrazne zalesnené bradlo. Ochrana jednej z mála starých dubobučín s množstvom podrastových druhov, s výskytom drieňa a vzácnych druhov bezstavovcov. Je významným refúgiom živočíšstva. Zachované prirodzené lesné spoločenstvá sú domovom vzácnych zástupcov flóry a fauny. Z orchideí sa tu vyskytujú všetky tri druhy našich priľboviek i vzácny kruštík prehliadaný. Z papradí tu rastie napríklad jazyk jelení. Vzácnu faunu reprezentujú najmä chrobáky, jasoň chochlačkový, užovka stromová a z vtákov ďateľ bielochrbtý a muchárik bielokrký. Prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Krivoklátske bradlá, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.