Dreveník (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obce Žehra a v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia.

Rozloha: 1.018.186m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1925. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 101,8186ha (z toho bolo 53,3007ha ochranných lesov, 23,0578ha pasienkov a 25,4601ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie s mimoriadnym vedeckým významom. Travertínový útvar (kopa) vytvorený z prameňov minerálnych vôd na geologickom lome, najstarší v okolí Spišského Podhradia a Žehry. Rozmanité vežové útvary, puklinové jaskyne a priepasti, fosílne nálezy, vzácne a rozmanité rastlinstvo, archeologické nálezy. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.