Domické škrapy (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Kečovo.

Rozloha: 244.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu vzácnych xerotermných spoločenstiev rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre Slovenský kras. Využíva sa vo vedeckom výskume. Vyskytuje sa tu typ voľných škrapov. Územie je skrasovatené následkom odlesnenia a pastvy. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Domické škrapy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.