Domašínsky meander (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra v katastri obce Strečno.

Rozloha: 803.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1978. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Územie priamo nadväzuje na NPR Starý hrad a poskytuje ochranu jednému z najvýznamnejších príkladov zaklesnutých meandrov v Karpatoch vôbec. Ochrana vhĺbenej formy riečneho reliéfu ojedinelej v Západných Karpatoch, vytvorenej postupným zarezávaním sa Váhu do dvíhajúceho sa pohoria koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr. Váh sa postupným zahlbovaním do dvíhajúceho sa masívu Malej Fatry ostro zarezal do kryštalického jadra pohoria.