Devínska lesostep (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri časti Devín.

Rozloha: 50.966m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana lokality významnej najmä z botanického hľadiska. Vyskytujú sa tu kriticky ohrozené teplomilné spoločenstvá chránených rastlín, ako aj kriticky ohrozené druhy slovenskej flóry (Koringia rakúska). Ochrana sa vzťahuje aj na živočíšne spoločenstvá. Prírodná pamiatka je súčasťou juhozápadných svahov masívu Devínskej Kobyly so strmými svahmi, krovinami i skupinami lúčok.