Devínska hradná skala (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri mestskej časti Devín.

Rozloha: 17.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana územia, nachádzajúceho sa pri sútoku riek Dunaj a Morava. Je jedným z najvýznamnejších a najvýraznejších geomorfologických a geologických útvarov na Slovensku. Významná geologická, botanická a zoologická lokalita. Hradné bralo so stenami vysokými okolo 70 m. Tvorí južný okraj obalovej série kryštalinika Malých Karpát. Geologickým podkladom sú mezozoické dolomity, zlepence a vápence, zreteľné sú i tektonické poruchy. Nálezisko fosílií. Má význam aj z hľadiska zoologického a botanického.