Demjatské kopce (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Demjata a Veľký Slivník.

Rozloha: 86.817m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu teplomilnej vegetácie vápencových brál bradlového pásma vo východnej časti Šarišskej vrchoviny s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín a paleontologických nálezov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Demjatské kopce, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.