Dedinská hora (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Muľa.

Rozloha: 117.980m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Územie predstavuje typickú xerotermnú lokalitu lesnej a lesostepnej vegetácie dubového vegetačného stupňa viazanú na panónsku fytogeografickú oblasť s výskytom viac ako 6 ohrozených taxónov vyšších rastlín a stavovcov zaradených do „Červenej knihy“. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Dedinská hora, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.