Čintky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Iliašovce.

Rozloha: 51.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Stanovište viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín, významný je najmä výskyt Cypripedium calceolus. Možnosť poznávania pôvodných lesných fytocenóz Hornádskej kotliny.