Čierna voda (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Šurian, v častiach Šurany a Kostolný Sek.

Rozloha: 63.176m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu mŕtveho ramena s bohatým výskytom leknice žltej (Nuphar luteum (L.) Sm.), dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.